Đáp án phiếu bài tập tuần 32 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) 54 : 9 : 3 = 6 : 3 c) 32 : 4 x 2 = 32 : 8

= 2 (Đ) = 4 (S)

b) 54 : 9 : 3 = 54 : 3 d) 32 : 4 x 2 = 8 x 2

= 18 (S) = 16 (Đ)

2.

a) 75 người sức làm như thế thì trồng được số cây là: A. 675 cây

b) Cứ đi với mức độ như thế thì đi 25km thì mất số giờ là: B. 5 giờ

3.

a) Giá trị của là: 1824 (X)

b) Giá trị của là: 8850 (X)

c) Giá trị của là: 756 (X)

d) Giá trị của là: 4582 (X)

Phần II

1. Bài giải:

Một giờ ô tô đi được số km là:

225 : 5 = 45 (km)

3 giờ ô tô đi được số km là:

45 x 3 = 135 (km)

Đáp số: 135 km.

2.

a) (15786 - 13982) x 3 = 1804 x 3 b) 2048 x 8 : 4 = 16384 : 4

= 5412 = 4096

c) (87000 - 67005) : 5 = 19995 : 5 c) (444 - 222 x 2) x 7 + 100

=3999 = ( 444 - 444) x 7 + 100

= 0 x 7 + 100 = 100

3. Bài giải:

Diện tích tờ giấy hình chữ nhật là:

15 x 8 = 120 ()

Diện tích của hình vuông là:

120 - 84 = 36 ()

Cạnh của hình vuông là: 6 cm

Đáp số: 6 cm.

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021