Đáp án phiếu bài tập tuần 13 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tính:

a) 7 x 9 + 15 = 76 (S) b) 6 x 9 - 17 = 37 (Đ)

7 x 9 + 15 = 78 (Đ) 6 x 9 - 17 = 40 (S)

c) 8 x 9 - 35 = 37 (Đ) d) 9 x 9 + 12 = 90 (S)

8 x 9 - 35 = 39 (S) 9 x 9 + 12 = 93 (Đ)

2. 3 gói kẹo và 2 gói bánh cân nặng bao nhiêu gam? B. 850g

3.

a) 300g + 400g - 200g = 500g

b) 500g - 100g + 600g = 1000g

c) 200g + 300g + 100g = 600g

d) 100g - 50g + 500g = 550g

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Bác đem đi chợ tất cả số quả bưởi là:

9 x 7 + 5 = 68 (quả bưởi)

Đáp số: 68 quả bưởi.

2. Bài giải:

Số gà trống là:

48 - 40 = 8 (con)

Số gà trống bằng số gà mái.

3.

a) : 9 = 4 + 3 b) : 9 = 15 - 9 c) : 9 = 9 : 3

: 9 = 7 : 9 = 6 : 9 = 3

= 9 x 7 = 6 x 9 = 3 x 9

= 63 = 54 = 27

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021