Đáp án phiếu bài tập tuần 3 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1. Như vậy số gạo bán ngày thứ hai là:

130kg (S) 203kg (Đ) 129kg (S)

2. Tính chu vi tứ giác ABCD: B. 20cm

3. Có số mét vải trắng là:

140m (S) 160m (Đ) 180m (S)

4.

Phiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 2 (đề A)

12 giờ 15 phút 9 giờ 10 phút 6 giờ 15 phút 7 giờ 00 phút

Phần II: Trình bài lời giải các bào toán

1. Bài giải:

Thùng nhỏ ít hơn thùng lớn số lít dầu là:

263 - 138 = 125 (lít)

Đáp số: 125 lít dầu.

2.

Phiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 2 (đề A)

a) Chu vi hình AMND là:

3 x 4 = 12 (cm)

b) Chu vi hình MBCN là:

4 + 3 + 4 + 3 = 14 (cm)

3.

a) 30 x 3 - 35 = 90 - 35 b) 40 x 2 - 37 = 80 - 37

= 55 = 43

c) 36 : 4 + 21 = 9 + 21 d) 45 : 5 - 9 = 9 - 9

= 30 = 0

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021