Đáp án phiếu bài tập tuần 32 đề A toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) Giá trị của biểu thức 15265 : 5 x 4 là:

12292 (Đ) 3073 (S) 13292 (S)

b) Giá trị của biểu thức 9378 : 6 + 1786 là:

1037 (S) 3349 (Đ) 9621 (S)

c) Giá trị của biểu thức 22792 : 7 - 526 là:

2100 (S) 2730 (Đ) 2150 (S)

2.

a) 1089 cây thì trồng được số hàng là: C. 121 hàng

b) 173kg gạo chứa vào nhiều nhất số túi và còn thừa số ki-lô-gam gạo là: A. 19 túi, còn 2kg

3.

a) 12746 nhân với 3 rồi trừ đi 19542:

12746 x 3 - 19542 = 18696 (X)

b) Lấy tổng của 1750 và 4955 chia cho 5:

(1750 + 4955) : 5 = 1341 (X)

Phần II

1. Viết số lớn nhất có năm chữ số khác nhau: 98765

a) Tìm thương của số đó với 5. 98765 : 5 = 19753

b) Tìm hiệu của số đó với số có năm chữ số chỉ viết bằng chữ số 2. 98765 - 22222 = 76543.

2. Bài giải:

Đợt đầu cửa hàng bán được số tập giấy là:

15000 : 3 = 5000 ( tập giấy)

Đợt sau bán được số tập giấy là:

5000 + 2150 = 7150 ( tập giấy)

Đáp số: 7150 tập giấy.

3. Bài giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

(16 + 8) x 2 = 48 (m)

Cạnh của hình vuông là:

48 : 4 = 12 (m)

Đáp số: 12m.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021