Phiếu bài tập tuần 21 toán 3 tập 2 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 21, đề A toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 21. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A:

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Giá trị biểu thức 5305 + 2176 - 4680 là:

2800 2801 2810

b) Giá trị biểu thức 4384 - 2747 + 1050 là:

2687 2867 2786

c) Giá trị biểu thức 7684 - (2152 + 1413) là:

6945 4119 4213

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng.

Xe thứ nhất chở 3150kg gạo, xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 1079kg gạo. Như vậy cả hai xe chở được số gạo là:

A. 7379kg B. 5221kg C. 5412kg

3. Đánh dấu (Đ) vào ô trống đặt sau kết quả đúng. Tìm x:

a) 3784 + x = 4359. Giá trị của x là:

575 585 595

b) 1075 + x - 216 = 2486. Giá trị của x là:

1627 1637 1647

c) x + 1950 : 3 = 1102. Giá trị của x là:

432 442 452

d) x - 1454 = 1201. Giá trị của x là:

2655 2665 2675

Phần II

1. Đặt tính rồi tính:

a) 2078 + 4125 b) 1454 + 3715 c) 7612 + 1543

....................... ....................... ......................

....................... ....................... ......................

d) 7845 - 2136 e) 6754 - 3286 g) 6142 - 3768

....................... ...................... .......................

....................... ...................... .......................

2. Có 816 kg gạo tẻ, số gạo nếp bằng số gạo tẻ. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

.............................................

.............................................

3. Tìm hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có ba chữ số.

Bài giải:

.............................................

.............................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem