Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 31, đề A toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 31. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Có hai xe chở hàng, xe thứ nhất chở được 23476kg, xe thứ hai chở bằng xe thứ nhất. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

70408kgPhiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A) 35214kgPhiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A) 53214kgPhiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A)

2. Khoang vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Một cửa hàng bán xi măng buổi sáng bán 5420kg, buổi chiều bán bằng số xi măng bán buổi sáng. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu ki-lô-gam xi măng?

A. 6504kg B. 6405kg C. 4000kg

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Cần phải chở 41450kg hàng lên miền núi. Đã có 7 xe ô tô, mỗi xe chở được 5680kg. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam hàng chưa chở đi?

690kgPhiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A) 1690kgPhiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A) 960kgPhiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A)

4. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau đáp số đúng.

Tìm :

a) : 7 = 1485 (dư 6). Giá trị của là:

10395Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A) 10401Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A) 10406Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A)

b) : 8 = 3721 (dư 5). Giá trị của là:

29756Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A) 29768Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A) 29773Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A)

c) : 6 = 1452 (dư 4). Giá trị của là:

8716Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A) 8712Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A) 8720Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A)

d) : 5 = 2475 (dư 3). Giá trị của là:

12375Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A) 12378Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A) 12478Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề A)

Phần II

1. Tính:

a) 14784 + 12460 : 5 =................................ b) 14536 - 14540 : 5 =................................

=................................. =.................................

c) (78644 + 2328) : 4 =................................ c) (19404 - 1024) : 4 =................................

=................................. =................................

2. Hai đội công nhân sửa đường. Đội thứ nhất phải sửa 18450m đường, chỉ bằng số mét của đội thứ 2 phải sửa. Hỏi cả hai đội phải sửa bao nhiêu mét đường?

Bài giải:

......................................................

......................................................

3. Một cửa hàng có 457 kg đường, người ta bán đi 86 kg đường. Số đường còn lại đóng vào các gói, mỗi gói 3kg. Hỏi số đường còn lại đóng được nhiều nhất bao nhiêu gói và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài giải:

.......................................................

........................................................

4. Có 8 xe ô tô như nhau chở được 43360 kg hàng. Hỏi có 5 xe ô tô như thế thì chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài giải:

.......................................................

.......................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 102 lượt xem