Đáp án phiếu bài tập tuần 35 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) Quãng đường từ A tới C dài số mét là:

3800m (S) 5700m (Đ) 6700m (S)

b) Sau đây 4 năm tuổi của con bằng một phần mấy tuổi bố?

(S) $\frac{1}{5}$ (Đ) $\frac{1}{6}$ (S)

2.

a) Giá trị của biểu thức 1900 x 3 + 2008 là: B. 7708

b) Giá trị của biểu thức 392 : 4 : 2 là: C. 49

c) Giá trị của biểu thức 150 x ( 12 : 2 - 6) + 100 là: A. 100

d) Giá trị của biểu thức 2024 : 4 x 2 là: B. 1012

3. Diện tích hình chữ nhật đó là: 252 (X)

Phần II

1.

a) 49 : + 54 = 61 b) 40 + 64 : = 48

49 : = 61 - 54 64 : = 48 - 40

49 : = 7 64 : = 8

= 49 : 7 = 64 : 8

= 7 = 8

c) x 6 - 145 = 125 d) 170 x (12 - 24 : 2) + = 100

x 6 = 125 + 145 170 x ( 12 - 12) + = 100

x 6 = 270 170 x 0 + = 100

= 270 : 6 0 + = 100

= 45 = 100

2. Bài giải:

Hiệu hai số lúc này là:

3120 + 25 + 25 = 3170

Đáp số: 3170

3. Bài giải:

Lần thứ nhất bán được số quả trứng là:

144 : 3 = 48 (quả)

Cả hai lần bán được số quả trứng là:

48 + 60 = 108 (quả)

Đáp số: 108 quả trứng.

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021