Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 6, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 6. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Số dư của phép chia 45 : 6 là:

3Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A) 4Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A) 6Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A)

b) Số dư của phép chia 55 : 6 là:

1Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A) 2Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A) 3Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A)

c) Số dư của phép chia 50 : 6 là:

1Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A) 2Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A) 3Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A)

d) Số dư của phép chia 43 : 5 là:

2Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A) 3Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A) 4Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Bình có 12 quả bóng bàn. Bình cho Căn số bóng bàn đó. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu quả bóng bàn?

A. 8 quả B. 10 quả C. 9 quả

3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) của 24kg là: ... kg. b) $\frac{1}{3}$ của 42m là: ... m.

c) của 60 phút là: ... phút. d) $\frac{1}{6}$ của 84$l$ là: ... $l$.

4. Điền số thích hợp vào ô trống:

a) 5 < 12 : Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A) < 7 b) 10 < 36 : Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A) < 13

c) 19 < 5 x Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A) < 21 d) 15 < 5 + Phiếu bài tập tuần 6 toán 3 tập 1 (đề A) < 17

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tính:

a) 25 : 4 = .... (dư ...) b) 49 : 5 = ... (dư ...)

c) 37 : 6 = ... (dư ...) d) 25 : 3 = ... (dư ...)

2. Mẹ Linh mua 36 quả cam. Linh lấy số cam biếu ông bà. Hỏi:

a) Linh biếu ông bà bao nhiêu quả cam?

b) Số cam còn lại là bao nhiêu quả?

Bài giải:

...............................................

................................................

3. Đặt tính rồi tính:

a) 64 : 4 b) 36 : 3 c) 66 : 6 d) 45 : 5

.........................................................................

.........................................................................

4. Có 27 bông hoa, đem cắm đều vào 5 lọ. Hỏi:

a) Mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa?

b) Còn thừa ra bao nhiêu bông hoa?

Bài giải:

...........................................

...........................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 35 lượt xem