Đáp án phiếu bài tập tuần 31 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) Giá trị của là:

10248 (S) 10253 (Đ) 11253 (S)

b) Giá trị của là:

40679 (Đ) 40672 (S) 40769 (S)

c) Giá trị của là:

4852 (Đ) 4582 (S) 8452 (S)

2. Cả hai lần chuyển được số ki-lô-gam gạo vào kho là: B. 72700kg

3.

a) Giá trị biểu thức 3764 + 7894 x 5 là: 43243 (X)

b) Giá trị biểu thức 24860 : 5 + 8670 là: 13642 (X)

c) Giá trị của biểu thức 3715 x 4 - 1248 là: 13612 (X)

d) Giá trị của biểu thức 9506 x 7 - 37568 là: 28974 (X)

Phần II

1. Bài giải:

Đã bán số mét vải là:

27480 : 8 = 3435 (m)

Còn lại số mét vải là:

27480 - 3435 = 24045 (m)

Đáp số: 24045 mét.

2.

 Đáp án phiếu bài tập tuần 31 đề B toán 3 tập hai

3. Bài giải:

Số vở đã bán đi là:

21924 : 3 = 7308 ( quyển vở)

Số vở còn lại là:

21924 - 7308 = 14616 ( quyển vở)

Số vở còn lại đóng được số gói là:

14616 : 6 = 2436 ( gói)

Đáp số: 2436 gói.

4. 17165 : 8 = 2145 dư 5

Tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư trong phép chia đó là: 17165 + 8 + 2145 + 5 = 19323.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021