Phiếu bài tập tuần 23 toán 3 tập 2 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 23, đề B toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 23. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một cửa hàng có 3288m dây điện, đã bán đi số mét dây điện đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét dây điện?

2740m 2470m 2840m

2. Khoanh vào chữ đặt trước phép tính đúng:

A. 1381 : 4 = 345 (dư 1) B. 1381 : 4 = 345 (dư 2)

C. 1418 : 6 = 236 (dư 3) D. 1418 : 6 = 236 (dư 2)

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

Tính giá trị biểu thức:

a) Giá trị biểu thức 1475 + 2405 : 5 là:

1956 1966 1976

b) Giá trị của biểu thức 2534 - 4524 : 6 là:

1770 1780 1790

c) Giá trị của biểu thức 1054 + 2920 : 8 là:

1219 1319 1419

d) Giá trị của biểu thức (1478 + 2345) : 4 là:

958 968 978

Phần II

1. Đặt tính rồi tính:

a) 4786 : 5 b) 2006 : 6 c) 3167 : 7

.................. ................... ....................

.................. ................... ....................

2. Một xí nghiệp may được 2479 cái áo. Xí nghiệp đã bán đi 427 cái áo. Số áo còn lại được xếp vào các hộp, mỗi hộp 8 cái áo. Hỏi có bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Bài giải:

..............................................

..............................................

3. Một cơ sở sản xuất tháng đầu làm được 927 sản phẩm, tháng thứ 2 làm được 1048 sản phẩm. Sau hai tháng bán đi số sản phẩm đó. Hỏi số sản phẩm bán đi là bao nhiêu?

Bài giải:

...............................................

...............................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021