Đáp án phiếu bài tập tuần 21 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1. Vậy tổng hai số là:

6002(Đ) 7002(S) 8472(S)

2. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng:

a) Những tháng có 30 ngày là: 4, 6, 9, 11 (X)

b) Những tháng có 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 (X)

c) Tháng có 28 hoặc 29 ngày là: 2 (X)

3.

a) Giá trị của biểu thức 4758 - 2475 + 1864 là: A. 4147

b) Giá trị của biểu thức 5369 + 2405 - 4694 là: B. 3080

c) Giá trị của biểu thức 347 x 9 + 2413 là: B. 5536

Phần II

1.

Bài giải:

Ngày thứ nhất bán được số con gà là:

1072 + 347 = 1419 ( con gà)

Ngày thứ hai bán được số con gà là:

421 + 178 = 599 ( con gà)

Cả hai ngày bán được số con gà là:

1419 + 599 = 2018 ( con gà)

Đáp số: 2018 con gà.

2. Tìm x:

a) 1475 + x = 7684 - 1542 b) x - 845 = 7981 - 6857

1475 + x = 6142 x - 845 = 1124

x = 6142 - 1475 x = 1124 + 845

x = 4667 x = 1969

c) x - 1046 + 1586 = 5473 d) 5896 - x + 278 = 202

x - 1046 = 5473 - 1586 5896 + 278 - x = 202

x - 1046 = 3887 6174 - x = 202

x = 3887 + 1046 x = 6174 - 202

x = 4933 x = 5972

3. Điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng 3 số liền nhau nào cũng bằng 2008.

1000732276100073227610007322761000732276
  • 97 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021