Đáp án phiếu bài tập tuần 3 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1. Bao gạo đó còn lại số ki-lô-gam là:

107kg (S) 105kg (Đ) 110kg (S)

2. Hoàng học Toán nhiều hơn học Tiếng Việt số phút là: B. 10 phút

3.

Hình bên có:

a) 5 hình tam giác.

b) 3 hình tứ giác.

4.

a) 2 + 2 + 2 + 2 = 8 b) 2 + 2 - 2 - 2 = 0

c) 2 + 2 + 2 - 2 = 4

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1.

Phiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 1 (đề B)

1 giờ 50 phút 4 giờ 10 phút 8 giờ 20 phút 7 giờ 00 phút

2 giờ kém 10 phút

2.

a) Chu vi hình ABCD là:

7 + 4 + 5 + (7 + 3) = 26 (cm)

b) Chu vi hình BCH là:

5 + 3 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: a) 26cm

b) 12cm

3. Bài giải:

a) Có tất cả số bông hoa là:

12 x 2 = 24 (bông hoa)

b) Mỗi lọ có số bông hoa là:

24 : 3 = 8 (bông hoa)

Đáp số: a) 24 bông hoa

b) 8 bông hoa.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021