Đáp án phiếu bài tập tuần 29 đề A toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) Tính chu vi và diện tích một tấm bia hình chữ nhật có chiều dài 21cm, chiều rộng 7cm.

Chu vi: 56cm (Đ) 46cm (S)

Diện tích: 147 (Đ) 157 (S)

b) Tính diện tích hình vuông, biết chu vi hình vuông là 20cm.

16c (S) 20 (S) 25 (Đ)

2.

Tính chu vi và diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 6cm.

Chu vi: A. 72cm

Diện tích: A. 180

3.

a) 30789 + 12345 = 43134

b) 15079 + 27863 = 42942

c) 4105 + 750 : 5 < 4256

d) 4653 - 984 : 3 = 4325

Phần II

1. Bài giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

27 : 3 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

27 x 9 = 243 ()

Đáp số: 243 .

2. Bài giải:

Diện tích hình vuông là:

3 x 3 = 9 ()

Diện tích hình chữ nhật là:

3 x 6 = 18 ()

Diện tích hình chữ nhật gấp 2 lần diện tích hình vuông.

3.

Hình H

Bài giải:

Diện tích hình chữ nhật lớn là:

7 x 4 = 28 ()

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là:

2 x 3 = 6 ()

Diện tích của hình H là:

28 + 6 = 34 ()

Đáp số: 34 .

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021