Đáp án phiếu bài tập tuần 15 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1. Mỗi đội có số người là:

80 người (S) 82 người (Đ) 85 người (S)

2.

Số phải tìm là: 26 (X)

3.

a) 9 x 8 + 21 = ? Đáp án đúng là: A. 93

b) 9 x 7 - 37 = ? Đáp án đúng là: B. 26

c) 54 : 6 + 38 = ? Đáp án đúng là: A. 47

d) 63 : 7 x 6 = ? Đáp án đúng là: A. 54

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Có 147kg gạo chứa được vào số túi như thế và còn thừa số ki-lô-gam là:

147 : 5 = 29 (túi) dư 2kg

Đáp số: 29 túi và thừa 2kg gạo.

2.

 Đáp án phiếu bài tập tuần 15 đề A toán 3 tập một

b) 143 : 3 = 47 (dư 2) 475 : 4 = 118 (dư 3)

3.

Số bị chia214540644281
Số chia395879
Thương758869

4. Bài giải:

Số quạt đã bán đi là:

45 : 9 = 5 (cái)

Cửa hàng còn lại số cái quạt là:

45 - 5 = 40 (cái)

Đáp số: 40 cái quạt.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021