Phiếu bài tập tuần 34 toán 3 tập 2 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 34, đề A toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 34. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 1m 12cm = ? cm

121cm 112cm 1102cm

b) 3m 3cm = ? cm

33cm 330cm 303cm

c) 4km 15m = ? m

4015m 4150m 4500m

d) giờ = ? phút

50 phút 30 phút 25 phút

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng,

a) Một hình vuông có chu vi 6m 4cm. Tính độ dài cạnh hình vuông đó.

A. 16cm B. 151cm C. 20cm

b) Một đàn trâu bò có 242 con trâu, số bò gấp 2 lần số trâu. Hỏi có tất cả bao nhiêu con trâu và bò?

A. 726 con B. 484 con C. 968 con

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng:

Tìm :

a) 147 + x 3 = 1503. Giá trị của là:

450 452 454

b) x 4 - 95 = 885. Giá trị của là:

245 250 260

Phần II

1. Một hình chữ nhật cho chu vi 19m 6dm. Chiều rộng 4m 4dm. Tính chiều dài hình chữ nhật đó.

Bài giải:

......................................................

......................................................

2. Có 420kg gạo, đựng vào một tải to và 5 tải nhỏ như nhau. Biết tải to đựng 150kg. Hỏi mỗi tải nhỏ đựng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải:

.......................................................

.......................................................

3. Trong hình bên:

a) Có .... góc vuông

b) O là trung điểm của các đoạn thẳng:..........

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 54 lượt xem