Phiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 3, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 3. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 232kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo ít hơn ngày thứ nhất 29kg. Như vậy số gạo bán ngày thứ hai là:

130kgPhiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 2 (đề A) 203kgPhiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 2 (đề A) 129kgPhiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 2 (đề A)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Phiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 2 (đề A)

Tính chu vi tứ giác ABCD

A. 16cm

B. 20cm

C. 18cm

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Có 132m vải xanh, số mét vải trắng nhiều hơn số mét vải xanh là 28m. Hỏi có bao nhiêu mét vải trắng?

140mPhiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 2 (đề A) 160mPhiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 2 (đề A) 180mPhiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 2 (đề A)

4. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Phiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 2 (đề A)

...................... ..................... ...................... ......................

Phần II: Trình bài lời giải các bào toán

1. Thùng lớn chứa 263 lít dầu. Thùng nhỏ chứa 138 lít dầu. Hỏi thùng nhỏ ít hơn thùng lớn bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

...................................................

....................................................

2. Điền phép tính và số vào chỗ chấm:

Phiếu bài tập tuần 3 toán 3 tập 2 (đề A)

a) Chu vi hình AMND là:

.....................................................

b) Chu vi hình MBCN là:

......................................................

3. Tính:

a) 30 x 3 - 35 = .................. b) 40 x 2 - 37 = ................

= .................. = .................

c) 36 : 4 + 21 = .................. d) 45 : 5 - 9 = ...................

= ................... = ....................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem