Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 33, đề A toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 33. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Tính diện tích miếng bìa hình vuông có chu vi 3dm 2cm.

36Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A) 64Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A) 128Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A)

b) Tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 4dm 1cm, chiều rộng là 9cm.

82Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A) 288Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A) 369Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A)

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Điền dấu (<,=,>) vào chỗ chấm:

a) 4786 + 1254 ... 6040

A 4786 + 1254 > 6040

B. 4786 + 1254 = 6040

b) 50008 - 10000 ... 14754 + 23680

A. 50008 - 10000 > 14754 + 23680

B. 50008 - 10000 = 14754 + 23680

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

Tính giá trị của biểu thức:

a) 45678 : 3 + 2767. Giá trị của biểu thức là:

17993Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A) 16993Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A) 18993Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A)

b) 840 + 2005 : 5. Giá trị của biểu thức là:

569Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A) 1241Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A) 1341Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A)

c) 7650 : 9 : 5. Giá trị của biểu thức là:

170Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A) 180Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A) 190Phiếu bài tập tuần 33 toán 3 tập 2 (đề A)

Phần II

1. Số?

a) 18975 --(: 5)-->.....--(x 6)-->.....--(- 1484)-->......

b) 7865 --(+ 3683)-->......--(: 2)-->......--(x 6)-->......

2. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức:

a) 94 cộng với 76 rồi chia cho 5

....................................................

b) 124 cộng với tích của 48 và 5

....................................................

c) 2736 chia cho hiệu của 8 và 2

....................................................

d) 755 chia cho thương của 10 và 2

....................................................

3. a) Viết số lớn nhất có đủ bốn chữ số: 0, 2, 4, 6. Viết số bé nhất có đủ năm chữ số: 2, 0, 1, 4, 5.

................................................

b) Tính tổng hai số trên.

................................................

4. Một kho chứa gạo, lần đầu người ta lấy ra 14500kg, lần sau lấy ra 12130kg thì trong kho còn lại 984kg. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

....................................................

.....................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 37 lượt xem