Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 1, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 1. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm :

a) 142 + = 174

= 32 = 92 = 316

b) - 75 = 118

= 43 = 193 = 175

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

a) 242 + 124 + 201 = ? A. 567 B. 657 C. 765

b) 302 + 116 + 251 = ? A. 966 B. 116 C. 251

c) 137 + 242 + 235 = ? A. 614 B. 416 C. 164

3. Điền dấu (<,=,>) thích hợp vào chỗ chấm:

a) 400 ... 404 b) 42 + 100 ... 124 c) 521 ... 521

d) 120 - 20 ... 100 + 1 e) 378 ... 387 g) 945 ... 900 + 45

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Lan có 25 nhãn vở. Lan có nhiều hơn Hoa 8 nhãn vở.

Hỏi Hoa có bao nhiêu nhãn vở?

33 nhãn vở 16 nhãn vở 17 nhãn vở

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Đặt tính rồi tính:

a) 365 + 125 b) 415 + 307 c) 478 + 113

..................................................................

..................................................................

d) 518 - 125 e) 478 - 247 g) 376 - 134

.................................................................

.................................................................

2. Một tổ công nhân ngày đầu làm được 215 sản phẩm, ngày thứ hai làm hơn ngày đầu tiên 27 sản phẩm. Hỏi ngày thứ hai tổ công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải:

........................................................

........................................................

3. Giải theo tóm tắt:

Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề A)

Bài giải:

..........................................................

..........................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 142 lượt xem