Phiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 2, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 2. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

5 x 3 + 120 = X. Giá trị của X là:

A. 175 B. 125 C. 130 D. 135

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Lớp 3A có 40 học sinh xếp thành hàng, mỗi hàng có 5 bạn. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?

6 hàngPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 2 (đề A) 7 hàngPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 2 (đề A) 8 hàngPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 2 (đề A)

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

Phiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 2 (đề A)

60 cmPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 2 (đề A)

90 cmPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 2 (đề A)

120 cmPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 2 (đề A)

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Tính:

a) 4 x 6 + 105 = ?

A. 145 B. 139 C. 129

b) 5 x 8 + 121 = ?

A. 161 B. 171 C. 181

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tính:

a) 35 : 5 + 15 = .................... b) 24 : 4 : 3 = ......................

= ..................... = .......................

c) 36 : 4 - 9 = .................... d) 27 : 3 + 18 = ....................

= .................... = .....................

2. Đặt tính rồi tính:

a) 572 - 245 b) 463 - 247 c) 597 - 428

.....................................................................

......................................................................

3. Tính (theo mẫu):

3 x 4 + 170 = 12 + 170

= 182

a) 5 x 6 + 128 = .............. b) 4 x 8 + 124 = ...............

= ............... = ................

c) 4 x 2 x 3 = ................ d) 5 x 7 - 17 = ................

= ................. = ................

4. Một lớp học có 8 bộ bàn ghế. Một bộ bàn ghế có 4 học sinh ngồi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

...............................................

...............................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem