Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 17, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 17. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Giá trị biểu thức (24 - 12 : 3) x 4 là:

16Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề A) 80Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề A) 20Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề A)

b) Giá trị biểu thức 24 - 12 : 3 x 4 là:

80Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề A) 16Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề A) 8Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề A)

2. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

a) Tính tổng của 45 và 20 rồi nhân với 5:

(45 + 20) x 5 = ?

A. 325 B 21 C. 200

b) 156 là giá trị của biểu thức nào dưới dây:

A. 450 : 3 + 3 x 2 B. 450 : (3 + 3 x 2)

c) 52 là giá trị của biểu thức nào dưới đây:

A. 96 : 2 + 3 B. 46 + 3 x 3

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tính (123 + 69) : 3 = ?

a) (123 + 69) : 3 = 123 : 3 + 69 = 110Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề A)

b) (123 + 69) : 3 = 192 : 3 = 64 Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề A)

c) (123 + 69) : 3 = 123 + 69 : 3 = 146Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề A)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. a) Tô màu các hình chữ nhật

Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề A)

b) Tô màu các hình vuông

Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề A)

2. Bố năm nay 48 tuổi, tuổi em bằng tuổi bố, tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

3. Một vận động viên xe đạp trong 3 giờ đầu đi được 90km, trong 3 giờ sau, mỗi giờ đi được 32km. Hỏi vận động viên đó đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải:

......................................................

......................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem