Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 13, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 13. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) So sánh giữa 5m và 20m:

5m bằng của 20mPhiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề A)

20m gấp 4 lần 5mPhiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề A)

b) So sánh 42 và 6:

42 gấp 7 lần 6Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề A)

6 bằng của 42Phiếu bài tập tuần 13 toán 3 tập 1 (đề A)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Một đàn gà có 35 con gà trống và 5 con gà mái.

a) Hỏi số gà trống gấp mấy lần số gà mái?

A. 5 lần B. 6 lần C. 7 lần

b) Hỏi số gà cả đàn gấp mấy lần số gà mái?

A. 7 lần B. 8 lần C. 9 lần

3. Điền dấu (<,=,>) thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1kg ... 1000g b) 600g + 405g ... 1kg

475g + 314g ... 2kg 50g x 6 ... 2kg

1kg ... 918g 40g : 5 x 4 ... 30kg

75g + 67g ... 140g 500g + 900g ... 2kg

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Hai bao gạo có tất cả 56kg, bao thứ nhất có số gạo bằng số gạo cả hai bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

2. Tìm :

a) : 6 = 9 b) : 9 = 5

............................................................

............................................................

c) : 7 = 9 d) : 8 = 9

.............................................................

.............................................................

3. Cho một số lít dầu chứa vào 8 can, mỗi can chứa 9 lít và còn thừa 7 lít. Hỏi tất cả có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

4. Năm nay mẹ 28 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi 2 năm sau nữa, tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài giải:

..............................................................

..............................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem