Đáp án phiếu bài tập tuần 34 đề A toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) 1m 12cm = ? cm

121cm (S) 112cm (Đ) 1102cm (S)

b) 3m 3cm = ? cm

33cm (S) 330cm (S) 303cm (Đ)

c) 4km 15m = ? m

4015m (Đ) 4150m (S) 4500m (S)

d) giờ = ? phút

50 phút (S) 30 phút (Đ) 25 phút (S)

2.

a) Độ dài cạnh hình vuông đó là: B. 151cm

b) Có tất cả số con trâu và bò là: A. 726 con

3.

Tìm :

a) Giá trị của là: 452 (X)

b) Giá trị của là: 245 (X)

Phần II

1. Bài giải:

Đổi: 19m 6dm = 196dm

4m 4dm = 44dm

Tổng chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật là:

196 : 2 = 98 (dm)

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

98 - 44 = 54 (dm)

Đáp số: 54dm.

2. Bài giải:

5 tải nhỏ đựng được số kg là:

420 - 150 = 270 (kg)

Mỗi tải nhỏ đựng được số kg là:

270 : 5 = 54 (kg)

Đáp số: 54kg.

3.

a) Có 8 góc vuông

b) O là trung điểm của các đoạn thẳng: AC và BD.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021