Đáp án phiếu bài tập tuần 24 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Giá trị của x là:

450(Đ) 405(S) 540(S)

b) Giá trị của x là:

425(S) 245(Đ) 524(S)

c) Giá trị của x là:

312(S) 231(S) 321(Đ)

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

a) Giá trị của x là: A. 879

b) Giá trị của x là: B. 950

c) Giá trị của x là: A. 458

3. Chu vi mảnh vườn đó là: 192m (X)

Phần II

1. Tính giá trị của biểu thức:

a) 2468 : 2 x 3 = 1234 x 3 b) 2406 : 3 + 1237 = 802 + 1237

= 3702 = 2039

c) (1560 + 2316) : 4 = 3876 : 4 d) 3824 - 4560 : 5 = 3824 - 912

= 969 = 2912

2. Bài giải:

Cách 1: Cách 2:

Số kg hàng là: Có 4 thùng hàng chia đều cho hai xe

1216 x 4 = 4864 (kg) Mỗi xe chở số thùng hàng là:

Số kg hàng mỗi xe chở là: 4 : 2 = 2 ( thùng)

4864 : 2= 2432 (kg) Mỗi xe chở số kg hàng là:

Đáp số: 2432 kg 1216 x 2 = 2432 (kg)

Đáp số: 2432 kg.

3. Nối đồng hồ với thời gian tương ứng.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021