Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 31, đề B toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 31. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tìm :

a) : 7 = 1464 (dư 5). Giá trị của là:

10248Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 10253Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 11253Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B)

b) : 8 = 5084 (dư 7). Giá trị của là:

40679Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 40672Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 40769Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B)

c) x 6 = 29112. Giá trị của là:

4852Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 4582Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 8452Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Một đội công nhân lần thứ nhất chuyển được 18175kg gạo vào kho, lần lần thứ hai chuyển được gấp 3 lần thứ nhất. Hỏi cả hai lần chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam gạo vào kho?

A. 54525kg B. 72700kg C. 72000kg

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng:

a) Giá trị biểu thức 3764 + 7894 x 5 là:

43234Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 43243Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 44143Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B)

b) Giá trị biểu thức 24860 : 5 + 8670 là:

13542Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 13642Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 13742Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B)

c) Giá trị của biểu thức 3715 x 4 - 1248 là:

12612Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 13612Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 14612Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B)

d) Giá trị của biểu thức 9506 x 7 - 37568 là:

28974Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 28984Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B) 28994Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B)

Phần II

1. Một cửa hàng có 27480m vải. Đã bán được số vải đó. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

........................................................

........................................................

2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Phiếu bài tập tuần 31 toán 3 tập 2 (đề B)

3. Một cửa hàng có 21924 quyển vở. Người ta đã bán đi số vở đó. Số vở còn lại đóng vào các gói mỗi gói có 6 quyển. Hỏi số vở còn lại đóng được bao nhiêu gói?

Bài giải:

.........................................................

.........................................................

4. Thực hiện phép chia 17165 cho 8.

Tính tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư trong phép chia đó.

Bài giải:

..........................................................

..........................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021