Đáp án phiếu bài tập tuần 16 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) Giá trị của biểu thức: 45 + 40 : 5 là:

53 (Đ) 17 (S) 49 (S)

b) Giá trị của biểu thức: 32 + 27 x 6 là:

354 (S) 194 (Đ) 219 (S)

c) Giá trị của biểu thức: 42 + 42 : 2 x 3 là:

126 (S) 105 (Đ) 80 (S)

d) Giá trj của biểu thức: 84 - 24 : 3 x 2 là:

68 (Đ) 140 (S) 86 (S)

2. Số vải còn lại là: A. 135m

3.

a) 654 + 121 - 247 = 528 b) 754 - 247 + 124 > 630

c) 642 - 375 + 108 = 375 d) 864 - 521 - 215 = 128

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Xe máy đã đi được quãng đường là:

84 + 39 x 3 = 201 (km)

Đáp số: 201km.

2.

a) 93 : 3 x 7 = 31 x 7 b) 15 x 7 : 5 = 105 : 5

= 217 = 21

c) 568 : 4 x 5 = 142 x 5 d) 45 x 4 : 3 = 180

= 710 = 60

3. Bài giải:

Số lớn nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 17 là: 980

Số nhỏ nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 9 là: 108

Hiệu của hai số là: 980 - 108 = 872

Đáp số: 872.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021