Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 11, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 11. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Tính:

a) 204 x 3 + 97 = ?

A. 790 B. 709 C. 700

b) 118 x 6 - 78 = ?

A. 700 B. 600 C. 630

c) 103 x 2 x 3 = ?

A. 681 B 618 C. 670

d) 146 x 5 - 130 = ?

A. 600 B. 700 C. 750

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tìm :

a) : 6 = 97 + 21. Giá trị của là:

708Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề B) 718Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề B) 728Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề B)

b) : 4 = 34 x 3. Giá trị của là:

400Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề B) 408Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề B) 418Phiếu bài tập tuần 11 toán 3 tập 1 (đề B)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Lớp 3A có 36 học sinh, số học sinh của lớp là nam. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn nữ?

Bài giải:

...................................................

...................................................

2. Một tủ sách có 8 ngăn, mỗi ngăn có 102 quyển. Hôm nay cô thủ thư cho mượn số sách trong tủ. Hỏi cô cho mượn bao nhiêu quyển sách?

Bài giải:

....................................................

.....................................................

3. Tính:

a) 103 x 4 + 47 = ................ b) 115 x 4 - 96 = ....................

= ................. = ....................

c) 117 x 7 + 93 = ................ d) 42 x 2 x 3 = ....................

= ................ = ....................

4. Một mảnh vài dài 6m, đem cắt thành từng mảnh dài 1m. Hỏi phải cắt mấy lần?

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021