Đáp án phiếu bài tập tuần 7 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) 7 x 6 + 15 = ? A. 57

b) 7 x 8 + 32 = ? B. 88

c) 7 x 9 - 17 = ? C. 46

d) 7 x 10 - 48 = ? A. 22

2. Số dư lớn nhất có thể là: B. 4

3.

a) 7 ngày và 13 giờ gồm số giờ là:

180 giờ (S) 170 giờ (S) 181 giờ (Đ)

b) 4 ngày và 7 giờ gồm số giờ là:

130 giờ (S) 103 giờ (Đ) 143 giờ (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tính:

a) 7 x 5 + 93 = 35 + 93 b) 7 x 8 + 47 = 56 + 47

= 128 = 103

c) 7 x 6 + 49 = 42 + 49 d) 7 x 10 - 32 = 70 - 32

= 91 = 38

2. Bài giải:

Bình có số nhãn vở là:

7 x 4 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở.

3.

a) x 7 = 35 b) x 7 = 49

= 35 : 7 = 49 : 7

= 5 = 7

c) x 7 = 63 d) x 7 = 42

= 63 : 7 = 42 : 7

= 9 = 6

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021