Đáp án phiếu bài tập tuần 17 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) Giá trị biểu thức là:

16 (S) 80 (Đ) 20 (S)

b) Giá trị biểu thức là:

80 (S) 16 (S) 8 (Đ)

2.

a) Đáp án đúng là: A. 325

b) Đáp án đúng là: A. 450 : 3 + 3 x 2

c) Đáp án đúng là: B. 46 + 3 x 3

3.

a) (123 + 69) : 3 = 123 : 3 + 69 = 110 (S)

b) (123 + 69) : 3 = 192 : 3 = 64 (Đ)

c) (123 + 69) : 3 = 123 + 69 : 3 = 146 (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. a)

 Đáp án phiếu bài tập tuần 17 đề A toán 3 tập một

b)

 Đáp án phiếu bài tập tuần 17 đề A toán 3 tập một

2. Bài giải:

Tuổi em là:

48 : 6 = 8 (tuổi)

Tuổi của anh là:

8 x 2 = 16 (tuổi)

Đáp số: 16 tuổi.

3. Bài giải:

Vận động viên đó đi được tất cả số km là:

90 + 32 x 3 = 186 (km)

Đáp số: 186km.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021