Đáp án phiếu bài tập tuần 23 đề A toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) Giá trị của biểu thức: 1056 : 3 + 1456 là:

1700 (S) 1808 (Đ) 1784 (S)

b) Giá trị của biểu thức: 4564 - 3470 : 5 là:

3870 (Đ) 3858 (S) 1885 (S)

2.Tìm x:

a) Giá trị của x là: B. 254

b) Giá trị của x là: A. 478

c) Giá trị của x là: C. 236

3. Ghi dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

a) 3128 : 6 = 521 (dư 2) (X)

b) 2141 : 5 = 256 (dư 1) (X)

d) 2619 : 4 = 654 (dư 3) (X)

Phần II

1. Đặt tính rồi tính:

2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 1242 + 1207 x 4 = 1242 + 4828 b) 5413 - 907 x 3 = 5413 - 2721

= 6070 = 2692

c) (1021 + 945) x 5 = 1966 x 5 d) (4675 - 3175) x 2 = 1500 x 2

= 9830 = 3000

3. Đặt tính rồi tính:

4. Bài giải:

Số ki-lô-gam đường còn lại của cửa hàng sau khi bán là:

1654 - 421 = 1233 (kg)

Đóng được số túi đường và còn thừa số ki-lô-gam đường là:

1233 : 5 = 246 ( túi) dư 3

Đáp số: 246 túi và dư 3 kg đường

  • 56 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021