Đáp án phiếu bài tập tuần 7 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tính:

a) 7 x 8 + 64 = ?

130 (S) 120 (Đ) 128 (S)

b) 7 x 7 + 73 = ?

122 (Đ) 120 (S) 132 (S)

c) 7 x 9 - 19 = ?

64 (S) 54 (S) 44 (Đ)

d) 7 x 10 - 27 = ?

43 (Đ) 45 (S) 53 (S)

2. Bình có số nhãn vở là: B. 21 nhãn vở

3.

 Đáp án phiếu bài tập tuần 7 đề B toán 3 tập một

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

a) Mẹ có số tuổi là:

7 x 5 = 35 (tuổi)

b) Mẹ hơn con số tuổi là:

35 - 7 = 28 (tuổi)

Đáp số: a) 35 tuổi b) 28 tuổi

2.

a) 7 x 4 + 93 = 28 + 93 b) 7 x 7 + 84 = 49 + 84

= 121 = 133

c) 7 x 10 - 37 = 70 - 37 d) 7 x 9 - 29 = 63 - 29

= 33 = 34

3.

a) : 7 = 5 (dư 2) b) : 7 = 7 (dư 3)

= 5 x 7 + 2 = 7 x 7 + 3

= 37 = 52

c) : 7 = 4 (dư 5) d) : 7 = 8 (dư 4)

= 4 x 7 + 5 = 7 x 8 + 4

= 33 = 60

4.

Hình A

Hình B

a) Hình A có: 4 ô vuông bằng nhau.

b) Hình B có: 12 ô vuông bằng nhau.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021