Phiếu bài tập tuần 20 toán 3 tập 2 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 20, đề A toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 20. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A:

Phần I

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) So sánh 8705 và 8710

A. 8705 > 8710 B. 8705 < 8710

b) So sánh 1km và 1010m

A. 1km = 1010m B. 1km < 1010m

c) So sánh 140 phút và 2 giờ 20 phút

A. 140 phút = 2 giờ 20 phút

B. 140 phút > 2 giờ 20 phút

2. Dúng ghi Đ, sai ghi S

a)

N là trung điểm của đoạn thẳng AB N là điểm ở giữa hai điểm A, B

AN = NB AN > NB

b)

M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Q là trung điểm của đoạn thẳng BC

Phần II

1.

a) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào?

b) Trung điểm của đoạn thẳng CH là điểm nào?

c) Trung điểm của đoạn thẳng AG là điểm nào?

d) Trung điểm của đoạn thẳng DB là điểm nào, cách B bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải:

........................................................

........................................................

........................................................

2. a) Viết các số: 7892,7899, 7819, 7900, 7993 theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Viết các số: 4075, 4015, 4125, 4001, 4721 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài giải:

........................................................

........................................................

3. Đoạn đường thứ nhất dài 2143m, đoạn đường thứ hai dài hơn đoạn đường thứ nhất 325m. Hỏi cả hai đoạn đường dài bao nhiêu mét?

Bài giải:

.......................................................

.......................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 35 lượt xem