Đáp án phiếu bài tập tuần 20 đề A toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Giá trị của biểu thức 4438 : 7 x 3 là:

1902 (Đ) 1900 (S) 2902(Đ)

b) Giá trị của biểu thức 1950 : 6 x 5 là:

1725(S) 1625(Đ) 1800(S)

c) Giá trị của biểu thức 2450 : 5 x 5 là:

1470(Đ) 1480(S) 1490(S)

d) Giá trị của biểu thức 1808 : 4 + 793 là:

1145(S) 1245(Đ) 1345(S)

2. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau đáp số đúng:

a) Chu vi khu đất đó là: 4008m (X)

b) Chu vi hình chữ nhật đó là: 420m (X)

3. Đáp án đúng là: C. X + VII = XVII

Phần II

1. Đặt tính rồi tính:

2. Bài giải:

6 bao gạo có số ki-lô-gam gạo là:

136 x 6 = 816 (kg)

8 túi, mỗi túi đựng được số bao gạo là:

816 : 8 = 102 (kg)

Đáp số: 102 kg.

3. Điền số hoặc số La Mã vào bảng ( theo mẫu)

Số5791014211218
Số La MãVVIIIXXXIVXXIXIIXVIII

4. Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé là: XX, XIX, XI, IX, VIII, VI, IV.

5. Đồng hồ chỉ mấy giờ? ( Viết vào chỗ chấm)

3 giờ 5 phút 7 giờ 15 phút 9 giờ 0 phút

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021