Đáp án phiếu bài tập tuần 4 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) Số lớn nhất có ba chữ số hơn số lớn nhất có hai chữ số là: B. 900

b) Tổng của số lớn nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số là: C. 108

2.

a) 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 5

b) 6 + 6 - 6 + 6 + 6 = 6 x 3

c) 6 + 6 + 6 - 6 + 6 + 6 = 6 x 4

d) 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 6

3.

 Đáp án phiếu bài tập tuần 4 đề A toán 3 tập một

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tính:

a) 23 x 3 + 75 = 69 + 75 b) 14 x 2 + 105 = 28 + 105

= 144 = 133

c) 73 x 3 + 42 = 219 + 42 d) 61 x 7 - 125 = 427 - 125

= 261 = 302

2. Tìm :

a) 32 x 2 + = 76 b) 23 x 3 - = 57

64 + = 76 69 - = 57

= 76 - 64 = 69 - 57

= 12 = 12

3. Bài giải:

a) Hà hơn Nội số bông hoa là:

4 + 4 = 8 (bông hoa)

b) Nội có số bông hoa là:

30 - 4 = 26 (bông hoa)

Đáp số: a) 8 bông hoa

b) 26 bông hoa.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021