Đáp án phiếu bài tập tuần 22 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Chủ nhật thứ nhất trong một tháng là ngày 4, chủ nhật thứ 3 của tháng đó là ngày bao nhiêu?

17(S) 18 (Đ) 16 (S)

b) Thứ bảy tuần này là ngày 10, thứ bảy tuần tới là ngày nào?

16 (S) 17 (Đ) 18 (S)

2. Tìm x:

a) x : 5 = 2724 - 1245. Giá trị của x là: A. 7395

b) x : 4 = 725 + 1020. Giá trị của x là: B. 6980

c) x : (36 : 9) = 1430. Giá trị của x là: C. 5720

d) x : 6 = 2475 - 1234. Giá trị của x là: A. 7446

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng. Tính giá trị của biểu thức:

a) Giá trị biểu thức 105 : 3 + 1764 là: 1799 (X)

b) Giá trị của biểu thức 2017 + 505 : 5 là: 2118 (X)

c) Giá trị của biểu thức 1454 + 761 x 3 là: 3737 (X)

Phần II

1. Biết bán kính của hình tròn tâm O là 6cm, bán kính của hình tròn tâm I là 4cm. Tính chu vi tứ giác AIBO.

Bài giải:

OA = OB = 6 cm

IA = IB = 4 cm

Chu vi tứ giác AIBO là: OA + OB + IA + IB = 6 + 6 + 4 + 4 = 20 ( cm)

Đáp số: 20cm

2. Một hình tròn nằm trong một hình vuông ( như hình). Chu vi hình vuông là 24cm. Tính đường kính, bán kính của hình tròn đó.

Bài giải:

Cạnh của hình vuông là:

24 : 4 = 6 (cm)

Đường kính của hình tròn bằng cạnh của hình vuông bằng 6cm

Bán kính của hình tròn là: 6 : 2 = 3 (cm)

3. Một khu công nghiệp hình chữ nhật có chiều dài 1025m, chiều rộng kém chiều dài 415m. Tính chu vi khu công nghiệp đó.

Bài giải:

Chiều rộng của khu công nghệp đó là:

1025 - 415 = 610 (m)

Chu vi của khu công nghiệp đó là:

( 1025 + 610) x 2 =3270 (m)

Đáp số: 3270 m.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021