Đáp án phiếu bài tập tuần 20 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) So sánh 999 và 1000

999 = 1000 (S) 999 < 1000 (Đ)

b) So sánh 2km và 1450m + 430m

2km > 1450m + 430m (Đ)

2km < 1450m + 430m (S)

c) So sánh 3 giờ và 2 giờ 60 phút

3 giờ = 2 giờ 60 phút (Đ)

3 giờ > 2 giờ 60 phút (S)

2.

a) Kết quả phét cộng 5402 + 3789 là: B. 9191

b) Kết quả của phép cộng 3070 + 4939 là: A. 8009

c) Kết quả của phép cộng 1724 + 1017 là: A. 2741

3. :

a) Tổng của 4037 và 1428 là: 5465 (X)

b) Tổng của 1454 và 2315 rồi bớt đi 435 là: 3334 (X)

c) Tổng của 1705 và 2144 là: 3849 (X)

Phần II

1. Cho hình chữ nhật ABCD. Hãy đo rồi nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, CD, AD, PQ.

Bài giải:

AB = 6cm AD = 3cm

BC = 3cm PQ = 6cm

CD = 6cm

Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm M

Trung điểm của đoạn thẳng BC là điểm Q

Trung điểm của đoạn thẳng CD là điểm N

Trung điểm của đoạn thẳng AD là điểm P

Trung điểm của đoạn thẳng PQ là điểm O

2.

Bài giải:

Xe thứ hai chở được số ki-lô-gam hàng là:

2340 + 475 = 2815 (kg)

Cả hai xe chở được số ki-lô-gam hàng là:

2340 + 2815 = 5155 (kg)

Đáp số: 5155 kg

3. a) Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 9876 + 102 = 9978

b) Tổng của số lớn nhất có ba chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số là: 999 + 10 = 1009

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021