Đáp án phiếu bài tập tuần 5 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1. 6 tấm vải như thế dài là:

240m (S) 230m (S) 234m (Đ)

2.

a) 6 x 8 + 130 = ? B. 178

b) 6 x 9 - 30 = ? A. 24

c) 35 x 6 + 73 = ? C. 283

d) 46 x 5 - 93 = ? C. 137

3.

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1.

a) 14 x 5 + 143 = 70 + 143 b) 23 x 6 + 235 = 138 + 235

= 213 = 373

c) 24 x 4 - 35 = 96 - 35 d) 43 x 6 - 127 = 258 - 127

= 61 = 131

2.

a) : 5 = 3 x7 b) : 6 = 9 + 13

: 5 = 21 : 6 = 21

= 21 x 5 = 21 x 6

= 105 = 132

c) : 4 = 135 - 18 d) : 3 = 8 x 4

: 4 = 117 : 3 = 32

= 117 x 4 = 32 x 3

= 468 = 96

3.

a) của 24kg là: 8 kg b) $\frac{1}{4}$ của 28 lít là: 7 lít

c) của 54m là: 9 m d) $\frac{1}{5}$ của 35 phút là: 5 phút

4. Bài giải:

Đã lất ra số kg gạo là:

48 : 6 = 8 (kg)

Đáp số: 8 kg gạo.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021