Đáp án phiếu bài tập tuần 17 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) Giá trị của biểu thức là:

38 (S) 102 (Đ) 46 (S)

b) Giá trị của biểu thức là:

48 (Đ) 216 (S) 120 (S)

2. Còn lại số ki-lô-gam đường là: A. 420kg

3.

a) Giá trị biểu thức là: 20 (X)

b) Giá trị cửa biểu thức là: 30 (X)

c) Giá trị của biểu thức là: 60 (X)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tính giá trị của biểu thức:

a) 125 - 45 : 5 = 125 - 9 b) (25 + 36 : 6) x 4 = (25 + 6) x 4

= 116 = 31 x 4 = 124

c) (75 - 42 : 6) + 21 = (75 - 7) +21 d) 64 - 35 : 7 = 64 - 5

= 68 + 21 = 89 = 59

2. Bài giải:

a) 3 x (25 + 30) : 5 + 4 = 3 x 55 : 5 +4

= 165 : 5 + 4

= 33 + 4 = 37

b) (3 x 25 + 30) : 5 + 4 = 105 : 5 + 4

= 21 + 4 = 25

3. Bài giải:

Số vải còn lại là:

54 - 18 = 36 (m)

May được số bộ quần áo là:

36 : 3 = 12 (bộ)

Đáp số: 12 bộ.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021