Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 17, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 17. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Giá trị của biểu thức 74 - 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 là:

38Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B) 102Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B) 46Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B)

b) Giá trị của biểu thức 84 - 12 x 3 là:

48Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B) 216Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B) 120Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Có 115 túi đường, mỗi túi có 5kg đường. Người ta bán đi 155kg đường.

Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

A. 420kg B. 89kg C. 120kg

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

a) Giá trị biểu thức 49 - 32 + 21 - 18 là:

20Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B) 22Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B) 24Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B)

b) Giá trị cửa biểu thức 53 - 47 + 37 - 13 là:

30Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B) 35Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B) 40Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B)

c) Giá trị của biểu thức 7 x 4 + 3 x 4 + 20 là:

40Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B) 50Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B) 60Phiếu bài tập tuần 17 toán 3 tập 1 (đề B)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tính giá trị của biểu thức:

a) 125 - 45 : 5 = ............... b) (25 + 36 : 6) x 4 = ................

= ............... = .................

c) (75 - 42 : 6) + 21 = ................. d) 64 - 35 : 7 = ................

= ................. = ................

2. Cho biểu thức: 3 x 25 + 30 : 5 + 4.

Điền dấu ngoặc thích hợp để biểu thức có giá trị là: a) 37 b) 25.

Bài giải:

.............................................

...............................................

3. Một tấm vải dài 54m, người thợ cắt ra 18m. Số vải còn lại may quần áo mỗi bộ hết 3m. Hỏi may được bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải:

................................................

................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021