Đáp án phiếu bài tập tuần 8 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc ngiệm

1.

a) Số giảm đi 6 lần thì được 12 là số:

72 (Đ) 62 (S) 70 (S)

b) Số giảm đi 7 lần được số 13 là số:

90 (S) 81 (S) 91 (Đ)

2.

Tìm :

a) Vậy là: B. 6

b) Vậy là: A. 4

3.

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Con có số tuổi là:

36 : 6 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi.

2. Tìm :

a) 21 : = 7 b) 36 : = 6

= 21 : 7 = 36 : 6

= 3 = 6

c) 56 : = 7 d) 45 : = 5

= 56 : 7 = 45 : 5

= 8 = 9

3. Bài giải:

a) Dọc đường mẹ đã bán số quả bưởi là:

56 : 7 = 8 (quả)

b) Số bưởi mẹ bán ở chợ là:

56 - 8 = 48 (quả)

Đáp số: a) 8 quả bưởi b) 48 quả bưởi.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021