Đáp án phiếu bài tập tuần 9 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đoạn đường thứ hai dài số ki-lô-mét là:

5km (S) 4km (Đ) 6km (S)

2.

Tính:

a) 4dam + 14m = ? B. 54m

b) 7hm - 35m = ? B. 665m

c) 25dam x 3 = ? C. 75dam

d) 24dam : 3 = ? B. 80m

3.

Hình tứ giác ABCD có:

- Góc vuông đỉnh A cạnh AB, AD (Đ)

- Góc vuông đỉnh B cạnh BC, BA (Đ)

- Góc không vuông đỉnh C cạnh CB, CA (S)

- Góc không vuông đỉnh D cạnh DC, DA (Đ)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Đổi 3km = 3000 m

Còn lại số mét đường chưa sửa là:

3000 - 1950 = 1050 (m)

Đáp số: 1050 mét.

2.

Hình (1) Có góc: đỉnh A cạnh: AB, AC

Hình (2) Có góc: đỉnh B cạnh: BC, BD

Hình (3) Có góc: đỉnh C cạnh: DC, DE

3.

Phiếu bài tập tuần 9 toán 3 tập 1 (đề A)

Có: 4 góc vuông Có: 1 góc vuông Có: 2 góc vuông

4.

1dam = 10 m 5dam = 50 m 1hm = 10 dam

10 m = 1dam 10 dam = 1hm 2hm = 20 dam

7dam = 70 m 3hm = 30 dam 10dam = 100 m

5.

1km = 10 hm = 100 dam 3dam = 30 m = 300 dm

2hm = 20 dam = 200 m 6km = 60 hm = 600 dam

6. Bài giải:

a) Tấm vải thứ hai dài số mét là:

21 : 3 = 7 (m)

b) Tấm vải thứ ba dài số mét là:

7 x 2 = 14 (m)

Đáp số: a) 7m b) 14m

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021