Đáp án phiếu bài tập tuần 31 đề A toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1. Cả hai xe chở được số ki-lô-gam hàng là:

70408kg (S) 35214kg (Đ) 53214kg (S)

2. Cả hai buổi bán được số ki-lô-gam xi măng là: A. 6504kg

3. Còn lại số ki-lô-gam hàng chưa chở đi là:

690kg (S) 1690kg (Đ) 960kg (S)

4.

Tìm :

a) Giá trị của là: 10401 (X)

b) Giá trị của là: 29773 (X)

c) Giá trị của là: 8716 (X)

d) Giá trị của là: 12478 (X)

Phần II

1. Tính:

a) 14784 + 12460 : 5 = 14784 + 2492 b) 14536 - 14540 : 5 = 14536 - 2908

= 17276 = 11628

c) (78644 + 2328) : 4 = 80972 : 4 c) (19404 - 1024) : 4 = 18380 : 4

= 20243 = 4595

2. Bài giải:

Đội thứ 2 phải sửa số mét đường là:

18450 x 3 = 55350 (m)

Cả hai đội phải sửa tất cả số mét đường là:

55350 + 18450 = 73800 (m)

Đáp số: 73800 mét.

3. Bài giải:

Số đường còn lại sau khi đã bán là:

457 - 86 = 371 (kg)

Số đường còn lại đóng được nhiều nhất số gói và còn thừa số ki-lô-gam đường là:

371 : 3 = 123 ( gói) dư 2kg

Đáp số: 123 gói và dư 2 kg đường.

4. Bài giải:

Một xe chở được số kg hàng là:

43360 : 8 = 5420 (kg)

5 xe chở được số kg hàng là:

5420 x 5 = 27100 (kg)

Đáp số: 27100 kg hàng.

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021