Đáp án phiếu bài tập tuần 11 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tính:

a) 215 x 2 + 134 = ?

645 (S) 564 (Đ) 600 (S)

b) 301 x 3 - 247 = ?

656 (Đ) 665 (S) 675 (S)

c) 107 x 7 - 298 = ?

451 (Đ) 425 (S) 452 (S)

d) 118 x 5 - 92 = ?

498 (Đ) 489 (S) 480 (S)

2.

Tìm :

a) Giá trị của là: A. 525

b) Giá trị của là: B. 464

c) Giá trị của là: C. 342

d) Giá trị của là:A. 244

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số bao gạo là:

24 : 3 = 8 (bao)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số bao gạo là:

24 : 8 = 32 (bao)

Đáp số: 32 bao gạo.

2. Tính:

a) 8 x 5 + 70 = 40 + 70 b) 8 x 8 - 32 = 64 - 32

= 110 = 32

c) 8 x 7 - 29 = 56 - 29 d) 8 x 9 - 42 = 72 - 42

= 27 = 30

e) 8 x 4 + 56 = 32 + 56 g) 8 x 10 - 29 = 80 - 29

= 88 = 51

3. Bài giải:

Số gà Mái bác Tâm nuôi là:

125 x 3 = 375 (con gà)

Nhà bác Tâm nuôi tất cả số con gà là:

375 + 125 = 500 (con gà)

Đáp số: 500 con gà.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021