Đáp án phiếu bài tập tuần 6 đề A toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) Số dư của phép chia 45 : 6 là:

3 (Đ) 4 (S) 6 (S)

b) Số dư của phép chia 55 : 6 là:

1 (Đ) 2 (S) 3 (S)

c) Số dư của phép chia 50 : 6 là:

1 (S) 2 (Đ) 3 (S)

d) Số dư của phép chia 43 : 5 là:

2 (S) 3 (Đ) 4 (S)

2. Bình còn lại số quả bóng bàn là: B. 10 quả

3.

a) của 24kg là: 12 kg. b) $\frac{1}{3}$ của 42m là: 14 m.

c) của 60 phút là: 12 phút. d) $\frac{1}{6}$ của 84$l$ là: 14 $l$.

4.

a) 5 < 12 : 2 < 7 b) 10 < 36 : 3 < 13

c) 19 < 5 x 4 < 21 d) 15 < 5 + 11 < 17

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1.

a) 25 : 4 = 6 (dư 1) b) 49 : 5 = 9 (dư 4)

c) 37 : 6 = 6 (dư 1) d) 25 : 3 = 8 (dư 1)

2. Bài giải:

a) Linh biếu ông bà số quả cam là:

36 : 6 = 6 (quả cam)

b) Còn lại số quả cam là:

36 - 6 = 30 (quả cam)

Đáp số: a) 6 quả cam b) 30 quả cam

3. Đặt tính rồi tính:

 Đáp án phiếu bài tập tuần 6 đề A toán 3 tập một

4. Bài giải:

a) Mỗi lọ có số bông hoa là:

27 : 5 = 5 (dư 2) (bông hoa)

b) Còn thừa 2 bông hoa.

Đáp số: a) 5 bông hoa b) 2 bông hoa

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021