Đáp án phiếu bài tập tuần 28 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) So sánh 7200 + 800 với 8000

7200 + 800 > 8000 (S) 7200 + 800 = 8000 (Đ)

b) So sánh 7000 + 2 và 7020

7000 + 2 < 7020 (Đ) 7000 + 2 = 7020 (S)

c) So sánh 4980 - 1 với 4979

4980 -1 = 4979 (Đ) 4980 -1 > 4979 (S)

2. Tìm x :

a) Giá trị của là: A. 3000

b) Giá trị của là: B. 75

c) Giá trị của là: C. 316

3.

a) Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là: 4760 (X)

b) Giá trị của biểu thức 9780 - 275 x 8 là: 7580 (X)

c) Giá trị biểu thức 8754 - 963 : 3 là: 8433 (X)

d) Giá trị của biểu thức 5610 + 4705 : 5 là: 6551 (X)

Phần II

1.

a) Số lớn nhất: 86510

b) Số bé nhất: 10568

c) 86510 = 80000 + 6000 + 500 + 10

10568 = 10000 + 500 + 60 + 8

2. Bài giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là:

45 x 3 = 135 (m)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(135 + 45) x 2 = 360 (m)

Đáp số: 360 m.

3. Bài giải:

Diện tích hình M gồm: 24 Diện tích hình N gồm: 18

Diện tích hình M hơn diện tích hình N : 6

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021