Phiếu bài tập tuần 5 toán 3 tập 1 (đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 5, đề A toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 5. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề A

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Một tấm vải dài 39m. Vậy 6 tấm vải như thế dài là:

240mPhiếu bài tập tuần 5 toán 3 tập 1 (đề A) 230mPhiếu bài tập tuần 5 toán 3 tập 1 (đề A) 234mPhiếu bài tập tuần 5 toán 3 tập 1 (đề A)

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

a) 6 x 8 + 130 = ?

A. 270 B. 178 C. 370

b) 6 x 9 - 30 = ?

A. 24 B. 26 C. 30

c) 35 x 6 + 73 = ?

A. 280 B. 293 C. 283

d) 46 x 5 - 93 = ?

A. 142 B. 152 C. 137

3. Điền số thích hợp vào ô trống:

Phiếu bài tập tuần 5 toán 3 tập 1 (đề A)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tính:

a) 14 x 5 + 143 = .......... b) 23 x 6 + 235 = ..........

= .......... = ...........

c) 24 x 4 - 35 = .......... d) 43 x 6 - 127 = ...........

= ........... = ............

2. Tìm :

a) : 5 = 3 x7 b) : 6 = 9 + 13

......................... ............................

......................... ............................

c) : 4 = 135 - 18 d) : 3 = 8 x 4

............................... ...........................

.............................. ...........................

3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) của 24kg là: ... kg b) $\frac{1}{4}$ của 28 lít là: ... lít

c) của 54m là: ... m d) $\frac{1}{5}$ của 35 phút là: ... phút

4. Một bao gạo có 48kg, lấy ra số gạo trong bao. Hỏi lấy ra bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

...............................................

...............................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem