Đáp án phiếu bài tập tuần 33 đề A toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích miếng bìa hình vuông là:

36 (S) 64 (Đ) 128 (S)

b) Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

82 (S) 288 (Đ) 369 (S)

2.

Điền dấu (<,=,>) vào chỗ chấm:

a) B. 4786 + 1254 = 6040

b) A. 50008 - 10000 >. 14754 + 23680

3.

Tính giá trị của biểu thức:

a) Giá trị của biểu thức là: 17993 (X)

b) Giá trị của biểu thức là: 1241 (X)

c) Giá trị của biểu thức là: 170 (X)

Phần II

1.

a) 18975 --(: 5)--> 3795 --(x 6)--> 22770 --(- 1484)--> 21286

b) 7865 --(+ 3683)--> 11548 --(: 2)--> 5774 --(x 6)--> 34644

2.

a) 94 cộng với 76 rồi chia cho 5

(94 + 76) : 5 = 34

b) 124 cộng với tích của 48 và 5

124 + 48 x 5 = 364

c) 2736 chia cho hiệu của 8 và 2

2736 : (8 - 2) = 456

d) 755 chia cho thương của 10 và 2

755 : (10 : 2) = 151

3. a) Viết số lớn nhất có đủ bốn chữ số: 0, 2, 4, 6: 6420

Viết số bé nhất có đủ năm chữ số: 2, 0, 1, 4, 5: 10245

b) Tính tổng hai số trên: 6420 + 10245 = 16665

4. Bài giải:

Lúc đầu trong kho chứa số kg gạo là:

984 + 12130 + 14500 = 27614 (kg)

Đáp số: 27614 kg gạo.

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021