Đáp án phiếu bài tập tuần 35 đề A toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) Cả sáng và chiều bán được số hộp mứt là:

63 hộp (Đ) 65 hộp (S) 60 hộp (S)

b) 1248 cái bút thì xếp vào được số hộp như thế là:

146 hộp (S) 148 hộp (S) 156 hộp (Đ)

2.

a) Số gạo tẻ gấp mấy lần số gạo nếp? C. 4 lần

b) Tổng hai số lúc này là bao nhiêu? A. 3754

3.

Tìm :

a) 750 - x 5 = 540. Giá trị của là: 42 (X)

b) + 175 + = 225. Giá trị của là: 25 (X)

Phần II

1. Một lớp có 8 học sinh nữ. Số học sinh nam gấp 4 lần số học sinh nữ. Hỏi:

a) Số học sinh nam là: 4 x 8 = 32 (học sinh)

Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là: 32 - 8 = 24 (học sinh)

b) Lớp đó có tất cả số học sinh là: 8 + 24 = 40 (học sinh)

2.

a) Lấy hiệu của 14784 và 9675 chia cho 3.

(14784 - 9675) : 3 = 1703

b) Lấy tổng của 12407 và 9563 chia cho thương của 15 và 3.

(12407 + 9563) : (15 : 3) = 4394

c) Lấy tích 12374 và 3 rồi chia cho hiệu của 17 và 15.

(12374 x 3) : (17-15) = 18561

3.

Bài giải:

Hiệu của hai số lúc này là:

4784 - 15 - 5 = 4764

Đáp số: 4764.

Bài giải:

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021