Đáp án phiếu bài tập tuần 33 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) Giá trị biểu thức 14758 + 405 x 6 là:

17188 (Đ) 90978 (S) 18188 (S)

b) Giá trị biểu thức 756 + 9432 : 3 là:

3396 (S) 3900 (Đ) 3496 (S)

c) Giá trị biểu thức 31174 + 12936 x 3 là:

60982 (S) 79892 (S) 69982 (Đ)

2.

a) Số gạo còn lại là: B. 14366kg

b) Buổi chiều bán số quyển vở là: A. 2306 quyển

3.

a) Số lớn nhất có 5 chữ số mà tổng 5 chữ số đó bằng 9 là: 90000 (X)

b) Số bé nhất có 5 chữ số mà tổng 5 chữ số đó bằng 8 là: 10007 (X)

Phần II

1.

SốGiá trị của chữ số 1Giá trị của chữ số 3Giá trị của chữ số 5Giá trị của chữ số 4

1354

4153

3541

5143

4531

1000

100

1

100

1

300

3

3000

3

30

50

50

500

5000

500

4

4000

40

40

4000

2. Bài giải:

Hai vòi đó chảy đầy bể sau số phút là:

1080 : (5 + 4) = 120 ( phút)

Đáp số: 120 phút.

3. Số bị chia trong phép chia đó là: 8464 x 8 + 1594 = 69306.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021