Đáp án phiếu bài tập tuần 10 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tính:

a) 4m + 5dm + 5cm = ? cm

14cm (S) 455cm (Đ) 45cm (S)

b) 7dam + 7m + 7dm = ? dm

77dm (S) 707dm (S) 777dm (Đ)

c) 8hm - 7dam - 8m = ? m

862m (S) 628m (S) 722m (Đ)

d) 6dam + 4m - 9dm = ? dm

631dm (Đ) 630dm (S) 640dm (S)

2.

Tính:

a) 34 x 4 + 108 = ? A. 244

b) 26 x 6 - 79 = ? B. 77

c) 78 x 2 + 46 = ? A. 202

d) 45 x 3 x 2 = ? B. 270

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Chiều cao của bạn Hường là:

120 + 10 = 130 (cm)

Chiều cao của bạn Linh là:

130 + 5 = 135 (cm)

Đáp số: Hường 130cm, Linh 135cm.

2.

a) 7 x 9 - 47 = 63 - 47 b) 7 x 8 + 49 = 56 + 49

= 16 = 105

3. Bài giải:

Số bạn nữ trong lớp 3A là:

18 + 6 = 24 (bạn)

Lớp 3A có số học sinh là:

18 + 24 = 42 (học sinh)

Đáp số: 42 học sinh.

4. Bài giải:

Số cây phượng vĩ trong sân trường là:

7 x 6 = 42 (cây)

Trên sân trường có tất cả số cây là:

42 + 7 = 49 (cây)

Đáp số: 49 cây.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021