Đáp án phiếu bài tập tuần 29 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1.

a) Tính diện tích và chu vi miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 6cm.

36 (S) 360 (Đ) 306 (S)

b) Tính diện tích và chu vi miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng bằng chiều dài

Diện tích: 310 (S) 320 (Đ)

Chu vi: 96cm (Đ) 86cm (S)

c) Tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 1dm 5cm, chiều rộng kém chiều dài 6cm.

135 (Đ) 145 (S) 48 (S)

2.

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật đó là:A. 180

3.

Tìm :

a) Giá trị của là: 38973 (X)

b) Giá trị của là: 5950 (X)

Phần II

1. Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật là:

5 x 4 = 20 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

20 x 5 = 100 ()

Đáp số: 100 .

2. Bài giải:

Diện tích miếng bìa hình vuông là:

9 x 9 = 81 ()

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

12 x 9 = 108 ()

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật hơn diện tích miếng bìa hình vuông số xăng-ti-mét vuông là:

108 - 81 = 27 ()

Đáp số: 27 .

3.

 Đáp án phiếu bài tập tuần 29 đề B toán 3 tập hai

Bài giải:

Diện tích hình chữ nhật lớn là:

4 x 8 = 32 ()

Diện tích hình vuông nhỏ là:

2 x 2 = 4 ()

Diện tích hình Q là:

32 - 4 = 28 ()

Đáp số: 28 .

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021